0

Hoofdkantoor Bewel

Terug naar projecten
Bewel
UAU collectiv
Artem
Van Roey Services | IFTech
Kantoor
2023
Diepenbeek

Duurzame werkplek op mensenmaat

Als maatwerkbedrijf stelt Bewel mensen tewerk met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Hun focus op innovatie, duurzame werkplekken en zorg voor menselijk kapitaal werd door een consortium (bestaande uit Artem, Van Roey Services en UAU Collectiv) doorgetrokken naar het ontwerp en de uitwerking van het nieuwe hoofdkantoor. Duurzaamheid en zorg zijn nu eenmaal inherent aan elkaar.

0
Prestatiecontract
20 jaar

Nieuwe duurzaamheidsstandaard, gedragen door de basis

Het huidige hoofdkantoor van Bewel in Diepenbeek voldeed niet langer aan de moderne energie- en duurzaamheidsnormen. Al snel bleek ook dat het opwaarderen van het bestaande gebouw niet de beste optie was wegens niet rendabel en te beperkt. Als één van de grootste maatwerkbedrijven in Limburg, wil Bewel namelijk een pioniers- en voorbeeldrol vervullen met hun verregaande engagement voor duurzame werkplekken. Daarom werd er gekozen voor een volledig nieuw gebouw op maat van de toekomst.

Trouw aan de visie van transparantie en inspraak, werden eerst de eigen werknemers, tenslotte de toekomstige gebruikers van dit nieuwe gebouw, uitgebreid bevraagd. Van daaruit ontstonden de sturende inzichten en werd de ambitie scherp gesteld. Leidraad werd de duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse overheid. Dit om via een geïntegreerd ontwerpproces tot een toekomstgericht, duurzaam én comfortabel gebouw te komen.

‘Met de duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse overheid als leidraad groeide een geïntegreerd ontwerpproces uit tot een toekomstgericht, duurzaam én comfortabel gebouw.

De duurzaamheidsmeter is bovendien één van de speerpunten van de Vlaamse strategie rond duurzame ontwikkeling in de bouwsector. Circulariteit is daarin een belangrijk begrip. Het hergebruiken van materialen en grondstoffen is inherent aan een écht duurzame visie. Hetzelfde geldt voor ‘veranderingsgericht bouwen’: in een samenleving en arbeidsmarkt in constante verandering, is het belangrijk die evoluerende noden en wensen van gebruikers proactief mee te nemen in het ontwerp- en bouwverhaal. Aan het consortium om hierop de passende antwoorden te vinden.

DBME: commitment van het consortium

In een dergelijk ambitieus verhaal met duurzaamheid als rode draad, ligt de keuze voor een DBME-constructie (Design, Build, Maintain & Energy) eigenlijk voor de hand. Dit is evenwel de eerste aanbesteding in België waarbij er gegund is op de laagste operationele kost en niet louter op de initiële investeringskost van het gebouw. De TCO of Total Cost of Ownership bestaat hier uit de investeringskost, de onderhoudskost en de energiekost over een periode van minstens 20 jaar. Dat wordt gegarandeerd en vastgelegd in een (energie)prestatiecontract met Van Roey Services en dit over de gehele looptijd.

‘Dit is evenwel de eerste aanbesteding in België waarbij er gegund is op de laagste operationele kost en niet louter op de initiële investeringskost van het gebouw.’

Het consortium maakte een ontwerp aan de hand van het eisenprogramma en verbindt zich er dus toe om voor minstens 20 jaar lang zorg te dragen voor de technische installaties en het onderhoud. Dit alles geeft Bewel de grootste garantie op een rendabel en dus succesvol resultaat. Dirk Bossaert, directeur Facilities Bewel: “Dit soort duurzame werkplekken impliceert nu eenmaal veel technische installaties die enkel door gespecialiseerde firma’s onderhouden kunnen worden. Zoals de meeste bouwheren beschikken we niet over voldoende knowhow om dit correct zelf op te volgen. Dat is niet onze corebusiness.”

Zorg, gezondheid en comfort als bouwstenen

Dit project moet ‘gewoon bouwen’ als concept overstijgen. Bewel is een mensgericht bedrijf en dat moet voelbaar zijn in elk aspect van het ontwerp en de realisatie. Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij, waardoor het geheel veel meer wordt dan een som van de delen: coördinatie en bouw door Artem, technische installaties met onder meer het BEO-veld (Boorgat Energie Opslag) vanuit ondiepe geothermie door IFTech, onderhoud door Van Roey Services, uitgekiend ontwerp door UAU Collectiv, plan- en rekenwerk door Multis en Macobo-Stabo … Alleen zó worden de beoogde doelstellingen rond duurzaamheid, Total Cost of Ownership en comfort gehaald.

‘De typerende inzet op menselijk kapitaal werd door UAU Collectiv gevat in diverse elementen.’

De typerende inzet op menselijk kapitaal werd door UAU Collectiv gevat in diverse elementen. Denk aan de ingenieuze gebouwstructuur die flexibiliteit, massiviteit en inertie vooropstelt, de onafhankelijke gevel die flexibiliteit impliceert, de aandacht voor welbevinden en transparantie met de grote glaspartijen…

Ronduit iconisch is de monumentale luifel van maar liefst 8m breed die het licht filtert en oververhitting voorkomt. De hoge glazen gevel en deze luifel geven het totaalvolume een bijna monumentale uitstraling. De symmetrische aanpak in het grondplan en de flexibele vloerplaten geven de mogelijkheid om de indeling vrij te bepalen en in de toekomst op eenvoudige wijze aan te passen. Hetzelfde is toepasbaar voor de buitengevel en de technieken. Of hoe de warme identiteit én innovatieve drive van de bouwheer bij iedere stap meer voelbaar worden...

‘Ronduit iconisch is de monumentale luifel van maar liefst 8m breed die het licht filtert en oververhitting voorkomt.’